Cenník vyšetrení - gynekológ Bratislava Mudr. Viktor Kráľ

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

A. Administratívne výkony

1. Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu (Z02.7) 5 €
2. Opakované vystavenie výmenného lístku - pre stratu alebo receptu (Z02.8) 3 €
3. Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a  podobne (Z02.8) 3 €
4. Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia (Z02.8) 3€
5. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na kom. účely s gyn. záverom (Z02.7) 5€
6. Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie (Z02.8) 5 €
7. Vypísanie žiadosti na sterilizáciu (Z02.8) 10 €
8. Vypísanie žiadosti na umelého prerušenia ťarchavosti (Z02.8) 10 €
9. Vystavenie tlačiva (Z02.9) 5 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

10. Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa (Z02.8) 5 €

C. Výkony na žiadosť pacienta

11. Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky (Z02.8) 10 €
12. Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 10 €
13. Lekárska správa na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.7) 10 €
14. Materiál na cyto liqiud - based a poradenstvo v danej oblasti (Z02.8) 25 €
15. Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky (Z02.8) 15 €
16. Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky (Z02.8) 20 €
17. Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky (Z02.8) 5 €
18. Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska (Z02.8) 35 €
19. Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.8) 5 €
20. Vyšetrenia pred umelým prerušením ťarchavosti a vypísanie žiadosti (Z02.8) 25 €
21. Vyšetrenie HPV infekcii nad rámec zdravotného poistenia (Z02.8) 5 €
22. Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú 50 € zdravotnú starostlivosť (Z02.8)
23. Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8) 50 €
24. Konzultácie bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 15 €
25. USG s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 15 €
26. Sonografia 25€
27. Kolposkopia základná 25€
28. Kolposkopia rozšírená 40€
29. Žiadosť o UPT 50€

Platí od 01.04.2015

 

Joomla Templates by Joomla51.com